Tekst jednolity regulaminu z dnia 05.10.2018

REGULAMIN ZAKUPÓW W TRIBITOR.PL
(dalej również: „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

  1. Cena – określona kwota wynagrodzenia należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta;

  2. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

  3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  4. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  5. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta towarów za zapłatą Ceny;

  6. Sklep – platforma umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

  7. Sprzedawca- MarMar Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363917, NIP 7010255076, REGON 142564847, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł

  8. Wymagania Techniczne– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu;

  9. ZamówienieZamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający zakres Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 2.
ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

  1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

  2. udostępnienie formularza kontaktowego.

 2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

  3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;s

  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

 5. Klient zobowiązany jest również do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  2. niepodejmowania działań takich jak:

   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów;

   • nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 6. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.

§ 3.
REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ SPRZEDAWCĘ
§ 4.
ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

  1. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

  2. Klient wskazuje w ramach formularza Zamówienia jego parametry ilościowe;

  3. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;

  4. Klient uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności adres dostawy);

  5. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy;

  6. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

  7. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), dochodzi do złożenia Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży określonej w Zamówieniu;

  8. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i zarazem potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§ 5.
ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. łatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej lub karty kredytowej.

 2. Sprzedawca nie oferuje systemu płatności za pobraniem.

 3. Akceptowalne sposoby płatności są prezentowane w ramach Sklepu (w ramach formularza Zamówienia oraz w ramach Sklepu).

 4. Termin płatności za zamówione towary wynosi 1 dzień roboczy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod wymienionych w ust. 1.

 6. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.

 7. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

 8. W ramach obowiązującego prawa, Sprzedawca może dostarczyć Klientowi fakturę w postaci elektronicznej, co Klient jako odbiorca faktury akceptuje.

§ 6.
DOSTARCZENIE TOWARÓW

 1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.

 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu złożenia Zamówienia do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej towary i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w ramach formularza Zamówienia.

 3. Koszty dostawy towarów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie towaru, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca wobec wybranych przez siebie terytoriów państw w wybranym okresie może zaoferować Klientowi nieodpłatną dostawę towaru.

 4. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również wybranych krajów poza terenem Unii Europejskiej. Sprzedawca może sukcesywnie rozszerzać zakres możliwych dostaw również o inne kraje. Informacje o ograniczeniach w dostawie (w tym lista krajów, do których Sprzedawca dostarcza towary) znajdują się w ramach Sklepu.

§ 7.
REKLAMACJA TOWARÓW, RĘKOJMIA ZA WADY

 1. przedawca przestrzega prawnego obowiązku dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) – na zasadach opisanych w Regulaminie oraz stosownych przepisach prawa.

 3. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada.

 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: MarMar Investment Sp. z o.o., ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 Warszawa.

 6. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 8. Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towaru w szczególności listownie na adres: MarMar Investment Sp. z o.o., ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@tribitor.com. Prosimy o załączenie (w miarę możliwości) do reklamacji dowodu zakupu towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

 9. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru, Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, Sprzedawca dostarczył rzecz wolną od wad zamiast rzeczy wadliwej lub usunął wadę, Klient może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę Sprzedaży, nie wiedząc o istnieniu wady, w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, co nie uchybia przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. onsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży towaru zawartej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: MarMar Investment Sp. z o.o., ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 Warszawa. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@tribitor.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie (w miarę możliwości) dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych towarów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 10. Zwracane towary należy odesłać na następujący adres: MarMar Investment Sp. z o.o., ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 Warszawa.

 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że Sprzedawca zgodzi się ponieść takie koszty.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 13. W zakresie towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie zachodzą okoliczności, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, jak i nie zachodzą sytuacje określone w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9.
DANE OSOBOWE

 1. dministratorem danych osobowych Klientów oraz osób kontaktujących się ze Sprzedawcą jest MarMar Investment Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363917, NIP 7010255076, REGON 142564847, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł. („Administrator”).

 2. Kontakt z Administratorem. W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tribitor.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu, zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży oraz dostawy produktów pod wskazany przez Klienta adres, rozpatrywania reklamacji, w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz spółek z grupy Administratora, w tym rozsyłanych drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia zgody, w celach statystycznych, jak również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe), a także obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jak również zawieranie i wykonywanie Umów Sprzedaży.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klientów jest: (1) wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz odpowiedzi na pytania w ramach formularza kontaktowego oraz przygotowanie i wykonanie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (2) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO); (3) uzasadniony interes administratora danych osobowych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń lub marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych. Na potrzeby realizacji Zamówień (przygotowania i zawarcia Umowy Sprzedaży) przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres email, numer telefonu (na potrzeby kontaktu w sprawie Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą kurierską), numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem oraz koniczności zwrotu płatności). Na potrzeby wystawienia faktury przetwarzane są również NIP oraz firma Klienta. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie złożone w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są również inne dane wskazane przez Klienta. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 6. Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane w ramach sprzedaży oraz dostawy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (przepisy o rękojmi oraz o rachunkowości). Dane osobowe pozyskane w związku z kontaktem za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dane osobowe gromadzone w związku ze złożeniem reklamacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz rozpatrzenia sporu mogącego powstać w następstwie złożonej reklamacji.

 7. Odbiorcy danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług na rzecz Klienta oraz zapewnienia obsługi techniczno-administracyjnej Administratora. Będą to podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż i obsługę (firmy przewozowe, IT, Księgowe, pośrednicy płatności, firmy marketingowe).

 8. Uprawnienia podmiotów danych. W przypadkach i w zakresie wskazanych w przepisach prawa, Klient ma prawo do:

  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;

  2. żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  3. żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;

  5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

  6. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody.

 9. Skarga do organu nadzorczego. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem - Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.
ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  1. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży;

  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

  3. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

  4. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży;

  5. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

  6. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;

  7. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w Regulaminie.

 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.

 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. Umowa z Klientem jest zawierana w języku polskim.

 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://tribitor.com, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 5. Sprzedawca nie przystąpił do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 6. Sprzedawca nie świadczy Klientom usług objętych wynagrodzeniem.

 7. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 8. Przedmiotem Umowy Sprzedaży nie są w żadnym przypadku treści cyfrowe.

§ 12.
MOŻLIWOSCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

 2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU ZAKUPÓW W TRIBITOR.PL

 1. Minimalne wymagania sprzętowe:

  1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach;

  2. Pamięć operacyjna: 512MB;

  3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;

  4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

  5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura;

  6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.

 2. Minimalne wymagania oprogramowania:

  1. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej;

  2. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0;

  3. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript;

  4. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU ZAKUPÓW W TRIBITOR.PL

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: MarMar Investment Sp z o.o., ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 WARSZAWA, info@tribitor.com

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 • Adres konsumenta(-ów)

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.