Tribitor® DOSTAWA & ZWROTY

INFORMACJE O DOSTAWIE

Towary zamawiane w Sklepie są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również do wybranych krajów poza terenem Unii Europejskiej i dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską na koszt Klienta. Zamówienia obejmujące 2 lub więcej szt. Produktów będą dostarczane bezpłatnie.

Sklep uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera.

Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez MarMar Investment Sp. z o.o. oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez MarMar Investment Sp. z o.o., liczony jest od momentu potwierdzenia przez MarMar Investment Sp. z o.o. przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez MarMar Investment Sp. z o.o. przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy

POLITYKA ZWROTÓW (WYCIĄG Z REGULAMINU ZAKUPÓW W TRIBITOR.PL)

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży towaru zawartej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: MarMar Investment Sp. z o.o., ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 Warszawa. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@tribitor.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie (w miarę możliwości) dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych towarów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych towarów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że Sprzedawca zgodzi się ponieść takie koszty.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 13. W zakresie towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie zachodzą okoliczności w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, jak i nie zachodzą sytuacje określone w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU ZAKUPÓW W TRIBITOR.PL

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: MarMar Investment Sp. z o.o., ul. Słomińskiego, nr 15, lok. 509, 00-195 WARSZAWA, info@tribitor.com

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 • Data